กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่

Big Cleaning Day สถาปัตยฯ 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการ  Big Cleaning Day โดยในโครงการนี้ มีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการช่วยในการทำความสะอาดเป็นจำนวนมาก ทำให้คณะมีความสะอาด และเป็นระเบียบในหลายส่วน โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555

000 บรรยากาศ Big Cleaning Day สถาปัตยฯ 2555