กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัย

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย โดคยมีระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2555 ที่ชุมชนราชาทรัพย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก

000 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาดไทย