ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์

Posted Posted in บริหารและวางแผน, มทร.พระนคร, สอบราคา

ประเภทของครุภัณฑ์ที่สอบราคา รายการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม จำนวน ๓ เครื่อง, […]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 6 เครื่อง

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, จัดซื้อ-จัดจ้าง, สอบราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เรียกสอบราคา คือ ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ […]

สอบราคาวัสดุการเรียน-การสอน รายการปากกาเขียนแบบ ชนิดสี 3,240 ด้าม

Posted Posted in จัดซื้อ-จัดจ้าง, บริหารและวางแผน, สอบราคา

ประกาศสอบราคาวัสดุการเรียน-การสอน  หนังสือประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเรียน-การสอน  ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)