Uncategorized

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 6 ปี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ 6 ปี ในงานมีพิธีสงฆ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งในปีนี้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 หน่วยงานบริหารงานวิจัยดีเด่น ข้าราชการลูกจ้างดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น
000วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 6 ปี