Uncategorized

สัมมนาเชิงวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง บรรจุภัณฑ์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 ให้เกียรติเป็นประธานปิดงานโดย ผศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ การสัมมนาในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คุณสิวลี ศิลป์วรศาสตร์ บรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีอาจารย์และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
000 งานสัมมนาเชิงวิชาการ