Uncategorized

ค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2554

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยขึ้น เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักศึกษา ให้เป็นผู้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 29 กุมภาพันธุ์ 2554 ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ในหลักสูตรการทำเครื่องถมพื้นฐาน งานแหวนลวดถมเงิน
000 ค่ายนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ปี 2554