Uncategorized

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรงปีการศึกษา 2554

 •        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 • การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และการลงทะเบียนเรียน (ต้องดำเนินการข้อ ๑ ให้เสร็จสิ้นก่อน) ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และ ลงทะเบียนเรียน ณ ห้องประชุม D-HALL ศูนย์เทเวศร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่  ในวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

    
  นักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง โดยนักศึกษาจะต้องรายงานผ่านเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th หัวข้อ “ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ” และพิมพ์ใบรายงานตัวให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 3 เมษายน 2554
   

   

มิฉะนั้นจะถือว่านักศึกษาไม่ปฏิบัติตามประกาศในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์โดยปริยาย 

            หากมีข้อสงสัยและสอบถาม สามารถติดต่อที่ได้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 02-282-9009 ต่อ 6301-6304