ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนธนาคารแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ พานักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ ๒ ๓ และ ๔ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน  ศึกษาดูงานเพื่อในนักศึกษามีทักษะการควบคุมงานก่อสร้างที่มีองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม  สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่และเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา