งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบฯ