งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบฯ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2566

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2565
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2564
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2563