ข่าวสารประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจวิชาและหลักสูตร SAR ประจำปีการศึกษา 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2.หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ และ 3.หลักสูตรสถาปัตยกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมวัชรี ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงพระนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเกณฑ์ และผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ตามเกณฑ์สำนักงงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ.เดิม) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเยี่ยมสำรวจ เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ จุดเด่นและโอกาสพัฒนา มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละสาขาวิชาดังนี้

1. สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- อาจารย์ ดร.ขวัญรัตน์ จินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทินวงษ์ รักอิสสระกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เป็นกรรมการและเลขานุการ

2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- อาจารย์ ดร.ขวัญรัตน์ จินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรัทธา แข่งเพ็ญแข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ

3. สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินฯ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติเทพ แจ้ดนาลาว คณาจารย์สังกัดคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นกรรมการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญ์พัทร์ กุสิยารังสิทธิ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ