โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ กลุ่มน้ำพริกแกง ตำบลยางกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ หลักสูตรที่ 1     “การตกแต่งผลิตภัณฑ์ถาดไม้ใส่น้ำพริก” 1. อาจารย์คมเขต  เพ็ชรรัตน์ 2. อาจารย์สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์ หลักสูตรที่ 2     “การออกแบบชั้นวางกระปุกน้ำพริกตกแต่งลวดลาย แบบแขวนผนังจากไม้สนขาว” 1. ผศ.ประชา  พิจักขณา 2. อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา Continue Reading →

โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในชุมชน ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรมดังนี้ หลักสูตรที่ 1     “การออกแบบชั้นวางแบบแขวน” 1. อาจารย์พีรัฐ ลิมปาภรณ์ 2. อาจารย์เกียรจิพงษ์ ศรีจันทึก หลักสูตรที่ 2     “การสร้างสรรค์กล่องไม้เอนกประสงค์” 1. อาจารย์อาณัฏ  ศิริพิชญ์ตระกูล 2. อาจารย์ยุวดี  พรธาราพงศ์ หลักสูตรที่ Continue Reading →

กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

            งานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ในัหวข้อกิจกรรม “กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และสถาปัตยกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในกาสร้างหรือพัฒนาอาชีพของสมาชิกในชุมชน  โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2557 ณ วิสหกิจชุมชนบ้านถ้ำเสือ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โดยมีหลักสูตรที่ทำการสอน และรายชื่อวิทยากรดังนี้ หลักสูตรที่ Continue Reading →