แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทน์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา เดินทางไปยังคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือของทั้งสองคณะ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพ และเป็นการต่อยอดความรู้สู่การพัฒนายกระดับสินค้า OTOP และ ODOP นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาของทั้ง 2 ประเทศ ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีอาจารย์ Continue Reading →

คว้ารางวัลการประกวดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 ประเภท นักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยงานการจัดการความรู้ สถอ. ได้เตรียมทีมและจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการการจัดการความรู้ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วม ดังนี้ นายกวินท์ อิสสระวาณิชย์ นายคมชาญ โชติวรอนันต์ นางสาวชญานี แหยมเจริญ โดยทีมนักศึกษาจากคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร รับรางวัลเหรียญเงินในกลุ่มนักศึกษา เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนคู่บูรณาการความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนระหว่างประเทศบนพื้นฐานความพอเพียง” โดยมีผู้ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการและเตรียมทีม ดังนี้ นายธานี สุคนธะชาติ คณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม โดยเข้าร่วมประกวด ในการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ราชมงคล+2 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management to Continue Reading →

เข้าร่วมประกวด “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

งานการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งทีมนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนแข่งขัน การประกวดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เรื่อง”นวัตกรรมการและเทคโนโลยีการศึกษา” ในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคล สถาบันพละศึกษา และสถาบันพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา โดยสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ซึ่งทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดประกอบด้วย ทีมนักศึกษา นางสาวทวีทรัพย์  ปั้นอินทร์ นางสาวนพรัตน์  คำแพ่ง นายกวินท์  อิสสระวาณิชย์ และในการประกวดครั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เชิญผู้นำชุมชนหมู่บ้านถ้ำเสือ Continue Reading →

ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ “โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 8”

       งานการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำโดย อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยฯ บุคลาการ และนักศึกษา เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้กับนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนแข่งขัน การประกวดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เรื่อง”นวัตกรรมการและเทคโนโลยีการศึกษา” ในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคล สถาบันพละศึกษา และสถาบันพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 8 “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โดยได้เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ร่วมกับศูนย์การจัดการความรู้ Continue Reading →