ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประเมินปีการศึกษา 2555มทร.พระนครสาขาวิชา

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2555

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2556 ณ.ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา  เวลา  9.00 – 16.30 น. โดยได้ทำการเชิญคณะกรรมการจากภายนอกมาดำเนินการตรวจประเมินคณะดังนี้

    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียงศักดิ์  เขียวมั่ง
    2. อาจารย์สุกัญญา  จันทกุล
    3. อาจารย์ฉันทนา  ปาปัดทา

000 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2555