พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวัทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ บริษัท […]

การประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทวิภาคี กับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Posted Posted in ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร, สาขาวิชา, หลักสูตร, อาจารย์

        เมื่เมื่อวันที่ […]

ประชุมเรื่อง ทุนการศึกษาจาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

Posted Posted in การเรียน, นักศึกษา, ปีการศึกษา 2557, มทร.พระนคร

       คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน […]