เตรียมความพร้อมในการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกับบริษัทมาร์แชลแอร์โร่พาร์ท จำกัด

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เจรจาเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัยกับบริษัทมาร์แชลแอร์โร่พาร์ท […]