กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กิจกรรม Big cleaning day คณะสถาปัตยฯ ครั้งที่ 1

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดกิจกรรม Big cleaning day คณะสถาปัตยฯ ครั้งที่ 1 โดยเป็นโครงการที่นักศึกษาร่วมกันช่วยทำความสะอาดสถานที่ของคณะ เพื่อต้อนรับวันเปิดภาคการศึกษา โดยกิจกรรมนี้ นายธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ร่วมลงมือทำความสะอาดร่วมกับนักศึกษา

ภาพบรรยากาศ