กิจกรรม 5ส. และ ปลูกต้นไม้ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Posted Posted in กิจกรรม, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, มทร.พระนคร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดกิจกรรม 5ส.ของสำนักงานในแต่ละฝ่าย และการปลูกต้นไม้รอบๆ ทางเดินภายในคณะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปรับบรรยากาศภายในคณะให้เป็นตามนโยบาย NEW […]