กิจกรรมการบรรยาย ให้หัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามให้โดนใจผู้สัมภาษณ์งาน และเทคนิคงานด้านการออกแบบ”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมการบรรยาย ให้หัวข้อ “แนวทางการตอบคำถามให้โดนใจผู้สัมภาษณ์งาน […]

เข้าชมผลงานใน” ART EXHIBITION ONLINE ” ในหัวข้องาน ” สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 “

Posted Posted in ข่าวประกาศจากทางคณะ

ผศ.ดร.อาณัฎ ศิริพิชญ์ตระกูล ผศ.ดร.ยุวดี พรธาราพงศ์ และนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก […]

เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต ณ รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ […]

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร […]

แนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา […]

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง […]

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง […]

ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด […]