เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต ณ รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ […]

เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรระดับปริญญาตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร […]

แนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา […]

กิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสีตบุตรบำรุง

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง […]

แนะแนวการศึกษาต่อโรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อ โดยทางคณะร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลพระนคร นำหลักสูตรต่าง […]

ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด […]