โครงการพัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดงานสัมมนา “โครงการพัฒนาศักยภาพการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ” เมื่อวันที่ 5 […]

คว้ารางวัลจากการประกวดการนำเสนอผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 12

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับ รางวัลชนะเลิศ ภาคการประกวดโปสเตอร์ และรางวัลชมเชย […]

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อบูรณาการแนวคิดการศึกษา สู่การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ณ นครเวียงจันทน์

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำโดย อาจารย์ธานี สุคนธะชาติ […]

คว้ารางวัลการประกวดโครงการการจัดการความรู้ ประจำปี 2560 ประเภท นักศึกษา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชน”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร โดยงานการจัดการความรู้ สถอ. ได้เตรียมทีมและจัดส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการการจัดการความรู้ […]

เข้าร่วมประกวด “การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

งานการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ส่งทีมนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนแข่งขัน การประกวดแนวทางการปฏิบัติที่ดี เรื่อง”นวัตกรรมการและเทคโนโลยีการศึกษา” ในงานประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ […]

ประชุมเตรียมความพร้อมงานประกวดกิจกรรมการจัดการความรู้ “โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 8”

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

       งานการจัดการความรู้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นำโดย […]