การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครรายชื่อสถาปัตยกรรมออกแบบบรรจุภัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบกลาง(Admission) และสาขาสถาปัตยกรรม (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระบบกลาง(Admission) และสาขาสถาปัตยกรรม (รอบ 2) ปีการศึกษา 2555
พร้อมทั้ง ใบรายงานตัว กำหนดการ และรายละเอียด

000 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปริญญาตรี 5 ปี (รอบ 2)

000 สอบคัดเลือก ระบบกลาง (Admission) ปีการศึกษา 2555


* ในวันรายงานตัวให้นักศึกษาทุกคน เตรียมเงินมาอีกส่วนเพื่อชำระค่า เครื่องหมายและ ชุดพละ ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  • นักศึกษาชาย    1,350   บาท
  • นักศึกษาหญิง    1,300  บาท