การเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

บรรยากาศการเรียนปรับพื้นฐาน ในรายวิชาชีพเฉพาะคณะสถาปัตยฯ

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเรียนการปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่มีความสนใจ โดยมีวิชาที่เรียนปรับพื้นฐานดังนี้  ความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิชาชีพเฉพาะ โดยคณะสถาปัตยกรรมศสตร์และการออกแบบ ได้จัดการสอนในรายวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานจำนวน 37 คน โดยเริ่มสอนตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฏาคม 2557 – 15 สิงหาคม 2557 ณ.อาคาร 6 ห้อง631 – 632 ศูนย์โชติเวช

ภาพบรรยากาศ