ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการค่ายนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรุ่นใหม่ เพื่อการเรียนรู้-ร่วมมือ-คืนกลับชุมชนแบบยั่งยืน เพื่อการศึกษาดูงานและการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะประสบการณ์ ให้กับนักศึกษาและชุมชนไปอย่างควบคู่กัน โดยได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้การอบรมในกิจกรรมดังนี้

  • การทำเปเปอร์มาเช่ จากกระดาษรังไข่เหลือทิ้งสู่งาน OTOP จังหวัดสิงห์บุรี โดย วิทยากร คุณเมธัส  ขุนศรี
  • การทำบ้านนกจากเศษใบไม้และการเพนลวดลาย พัฒนาสู่งาน OTOP เขตหลักสี่ โดย วิทยากร คุณชาติชาย  รักแผน

ดยในการอบรมให้ความรู้มีนักศึกษาและชาวบ้านในชุมชน ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2557 ณ.เครื่อข่ายองค์กรชุมชนบ้านจำรุง อ.แกลง จังหวัดระยอง