มทร.พระนครวิทยากรอบรมออกแบบบรรจุภัณฑ์

วิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์

         สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัด “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์” เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาในด้านของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ OTOP
ในการนี้อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  และ อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ (โดยใช้ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม) โครงการจัดขึ้นระว่างวันที่  23 – 24 ธันวาคม 2556 ณ.ห้องประชุมอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

 000 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP