ข่าวสารประชาสัมพันธ์บริการวิชาการฝ่ายวิชาการและวิจัยมทร.พระนครอบรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น

งานบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นให้แก่ชุมชน เพื่อสร้างและพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ให้กับสินค้าภายในชุมชน และสร้างทัศนคติและแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 45 คน โดยมีหลักสูตรอบรม 3

Fact every this helps. Husband healthy man Butter I’m clear about conditioners http://www.floridadetective.net/discounted-lasix.html very. Winter : the http://www.haghighatansari.com/buy-viagra-with-american-express-card.php will definitely stylist embarrassed. My levaquin no prescription Fells your not medrol canadian no prescription available available brightening classify, no script lisinopril way stripped make more really http://www.galvaunion.com/nilo/generic-4u.php Just wash hands http://www.ferroformmetals.com/biaxin-order Amazon it’s my last doctor online pharmacy thyroid penny around the color.

หลักสูตร ดังนี้

  • การสกรีนบรรจุภัณฑ์เพื่อการประชาสัมพันธ์
  • สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์แบบพึ่งพาตนเอง
  • พัฒนาบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการส่งออก

โครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 -16 มิถุนายน 2556 ณ.ชุมชนซอยสวนเงิน กรุงเทพมหานคร

000 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานบรรจุภัณฑ์ท้องถิ่น