กิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2555ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555

คณะสถปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ในปีการศึกษา 2555 ด้วยกัน 36 โครงการรายละเอียดดังนี้

  • ปฐมนิเทศรวม จัดขึ้นในวันที่ 28 พ.ค. 55 ณ อาคารเอนกประสงค์ คณะบริหารธุรกิจ ศูนย์พาณิชย์การพระนคร
  • ปฐมนิเทศนักศึกษา (ประชุมเตรียมความพร้อม) เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในวันที่ 1 มิ.ย. 55
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิ.ย. 55
    ณ ค่ายหัตถวุฒิ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

000 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2555