การศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ปีการศึกษา 2555ฝ่ายวิชาการและวิจัยสาขาวิชาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd) เพื่อดำเนินการศึกษา และสำรวจสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โครงการจัดขึ้นในวันที่ 2 พ.ค. 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. โดยทางคณะได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ด้วยกันจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

000 โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณทิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF:HEd)