Uncategorized

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา

       นักศึกษาคระสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา  ในระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม
       ซึ่ง วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้แสงดพลังความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำพระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
… ประมวลภาพบรรยากาศโครงการ …