Uncategorized

กิจกรรม ๕ ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราช

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดีในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรม ๕ ธันวามหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๔ พรรษา มหาราช”  ซึ่งเป็นโครงการสืบสานประเพณีและวันสำคัญของชาติ  ซึ่งกิจกรรมจัดในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
… ภาพบรรยากาศกิจกรรม …