คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่คณะ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประเมิน, ปีการศึกษา 2556, มทร.พระนคร, อาจารย์, เจ้าหน้าที่

       คณะกรรมการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของคณบดี เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ […]

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ปีการศึกษา 2555

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์, ประเมิน, ปีการศึกษา 2555, มทร.พระนคร, สาขาวิชา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้ดำเนินการตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา […]

ขอความร่วมมือนักศึกษาประเมินการเรียนการสอน 2/2554

Posted Posted in การศึกษา, การเรียน, ข่าวสารประชาสัมพันธ์, นักศึกษา, ประเมิน, ปีการศึกษา 2554, ฝ่ายวิชาการและวิจัย, มทร.พระนคร

ขอความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าประเมินการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2/2554 ได้ที่เว็บไซต์ http://eassess.rmutp.ac.th […]