โครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง […]

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน

Posted Posted in Uncategorized

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดของชุมชน อำเภอชะอำ […]

สัมมนาเชิงวิชาการ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

Posted Posted in Uncategorized

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง บรรจุภัณฑ์ในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ […]

กำหนดการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

Posted Posted in Uncategorized

กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะทั้ง 9 แห่ง จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการในลักษณะภาพรวมมหาวิทยาลัย […]

มอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2554

Posted Posted in Uncategorized

ผ.ศ.รัมภา สุวรรณพฤกษ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และคณาจารย์ภายในคณะ ได้เดินทางเข้ามอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่ให้กับ […]