Uncategorized

บรรยากาศการตรวจงานและการจัดนิทรรศการของนักศึกษารายวิชาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2554

นักศึกษาชั้นปีที่

4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้จากการ ออกฝึกงานในสถานประกอบการ ในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยงานได้จัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ณ. ห้อง 631 – 632