ชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปีงบประมาณ 2556

000 การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
000 การบูรณาการความรู้กับสังคมสร้างบรรจุภัณฑ์ชุมชนสู่อาเซียน
000 เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน
000 ทิศทางและนโยบายวิจัยของคณะ
000 แหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณวิจัย
000 การตีพิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการและงานวิจัย มทร.พระนคร
000 งานวิจัยกับสายสนับสนุน
000 การพัฒนาตนเองตามศักยภาพรายบุคคล
000 สมรรถนะการพัฒนาเวปไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress