Uncategorized

ปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2553

       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช รองอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในโครงการปัจฉิมนิเทศย่อยปีการศึกษา 2553 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์และการปรับตัวเมื่อสำเร็จการศึกษาโดยเน้นประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพ ซึ้งได้เชิญศิษย์เก่าที่ได้ทำงานตามวิชาชีพออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและออกแบบบรรจุภัณฑ์ มาบรรยายให้ความรู้ บอกเล่าประสบการณ์ ในเรื่องเทคโนโลยีที่ควรรู้ก่อนการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตลอดจน บทบาทการทำงานของนักออกแบบในสถาประกอบการโครงการจัดขึ้น ณ อาคาร 6 ชั้น 3 (ศูนย์โชติเวช)
000 บรรยากาศปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2553