Uncategorized

๑๒ สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๗๙ พรรษา มหาราชินี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบนำโดย ผศ.รัมภา  สุวรรณพฤกษ์ คณบดี เข้าร่วมกิจกรรม “๑๒ สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์
๗๙ พรรษา มหาราชินี” ในโครงการสิบสานประเพณีและวันสำคัญของชาติ ภายในกิจกรรมมีพิธีสงฆ์ พิธีถวายพานพุ่ม พิธีอาศิรวาทราชสดุดี กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม D-HALL คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
000 บรรยากาศงาน ๑๒ สิงหามหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๗๙ พรรษา มหาราชินี