Uncategorized

วิทยากรรับเชิญ กิจกรรมเปิดโลกกว้างกับงานศิลป์

ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดโครงการกิจกรรมเปิดโลกกว้างกับงานศิลป์ จึงได้เชิญ บุคลากรของทางคณะไปเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในด้านของงานศิลปะให้กับผู้เช้าอบรม โดยทางคณะได้ส่งวิทยากรไปให้การอบรมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้
1. อาจารย์ยุวดี          พรธาราพงศ์
2. อาจารย์อาณัฐ       ศิริพิชณ์ตระกูล
โดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2554 เวลา 8.30 – 16.30 น. ที่ศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี
000 กิจกรรมเปิดโลกกว้างกับงานศิลป์