Uncategorized

ภาพบรรยากาศ Junior Designer By บุญถาวร

      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้ส่งนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วม โครงการ Junior Designer ซึ่งจัดโดย บริษัท บุญถาวร จำกัด โดยมีนักศึกษา จากทางคณะสถาปัตย์ฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เข้ามาร่วมรับการอบรมเป็นจำนวนมาก
000 บรรยากาศรวมโครงการ Junior Designer