Uncategorized

กิจกรรมไหว้ครู และพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2554

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรม ไหว้ครูและพิธีบา่ยศรีสู่ขวัญ โดยกิจกรรมจัดในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ. ห้อง 631 – 632 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการแจกเกียรติบัตร ให้กับ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติอีกด้วย
000 กิจกรรมไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554