การศึกษาการเรียนข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรออกแบบบรรจุภัณฑ์

ใช้หลักบรูณาการด้านบริการวิชาการเข้าร่วมกับการเรียนวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ได้นำหลักบรูณาการด้านบริการวิชาการเข้าร่วมกับการเรียนวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5 โดยได้ให้ผู้ประกอบการ ” คุณชัยชนะ วงศ์เบญจรัตน์” ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตน้ำมันสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้าชื่อ ชนา มาเป็นผู้ให้ความรู้และบอกข้อดีข้อเสีย ของบรรจุภัณฑ์ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้ทำการออกแบบ ให้กับน้ำมันสมุนไพร ยี่ห้อ ชนา ไว้ก่อน ซึ่งการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ จะทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง กับการออกแบบ และได้รู้ถึงความต้องการของผู้ประกอบการว่า บรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างไร

000 บรูณาการด้านบริการวิชาการเข้าร่วมกับการเรียนวิชา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 5