ข่าวสารประชาสัมพันธ์

โครงการ “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัด โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: โครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม “ส่งเสริมสมรรถนะผลิตภัณฑ์ชุมชน บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมทางสถาปัตยกรรม”  ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ชุมชนถ้ำเสือ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีหลักสูตรการอบรม ดังนี้

 • หลักสูตรที่ 1     “การทำกระถางต้นไม้จากวัสดุซีเมนต์” ถ่ายทอดความรู้โดย
  1. อาจารย์เกียรติพงษ์   ศรีจันทึก
  2. ผศ.ชานนท์ ตันประวัติ
 • หลักสูตรที่ 2     “การจัดสวนถาดแบบร่วมสมัย” ถ่ายทอดความรู้โดย
  1. อาจารย์ศรัณยู สว่างเมฆ
  2. อาจารย์นพดล คล้ายวิเศษ
 • หลักสูตรที่ 3     “การผลิตโคมไฟจากวัสดุธรรมชาติ” ถ่ายทอดความรู้โดย
  1. นายประชา พิจักขณา
  2. ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์
 • หลักสูตรที่ 4     “การสร้างสรรค์ลวดลายให้กับแก้ว”
  1. นายธานี สุคนธะชาติ
  2. นายคณิต อยู่สมบูรณ์

ภาพบรรยากาศ