การเรียนกิจกรรมข่าวสารประชาสัมพันธ์นักศึกษาปี 4ปีการศึกษา 2556มทร.พระนคร

โครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556

คณะสถาัปตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556 ให้กับนักศึกษาที่จะกำลังสำเร็จการศึกษา เพื่อสร้างความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน ดดยโครงการจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ. อาคาร 6 ห้อง 631-632

000 โครงการปัจฉิมนิเทศย่อย ปีการศึกษา 2556