การศึกษามทร.พระนคร

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 (ประเภทรับตรง)

เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครที่สนใจเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 12 มีนาคม 2557
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับ
– รูปถ่ายชุดนักเรียน , นักศึกษา 3 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

โดยสามารถสมัครและชำระเงินได้ดังนี้
1.สมัครได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ เทเวศร์ ชั้น 1 ห้อง One Stop Service
2.สมัครได้ที่คณะทุกคณะที่ฝ่ายทะเบียนและชำระเงินที่งานการเงินคณะ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-282-9009-15 ต่อ 6409 , 02-281-9877 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน