ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รางวัลชนะเลิศจากการโหวตในการประกวดการออกแบบชุดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


ขอแสดงความยินดีกับทีมประกวดการออกแบบชุดกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ในการได้รับการโหวตสูงสุด และได้รับรางวัลชนะเลิศ
โดยภายในทีมประกอบด้วย นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 ท่าน ภายใต้ชื่อผลงาน อินทนิล light
รายชื่อนักศึกษา เจ้าของผลงาน อินทนิล light
1. นายศุภกฤต กอพุทธคุณ สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
2. นายสุเมธี อินทมาน สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
3. นายนพรัตน์ พูลอนันท์ สาขา
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม