ฐานข้อมูลรูปแบบการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ในอดีต

Posted Posted in ฐานข้อมูลด้านศิลปและวัฒนธรรม

ภาพตัวอย่างข้อมูลด้านการออกแบบลิงค์ภาพ 3 มิติ บรรจุภัณฑ์ฮอลล์ฝาหมุน ทรงสี่เหลี่ยม […]

โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ

Posted Posted in ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะด้วยทักษะทางวิชาการ วัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม […]