ข่าวสารประชาสัมพันธ์

“ถาปัตย์” ราชมงคลพระนคร ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยชุมชนเกาะปูยู จ.สตูล

“ถาปัตย์” ราชมงคลพระนคร จับมือเครือข่ายนักศึกษา 6 สถาบัน ร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ช่วยชุมชนเกาะปูยู จ.สตูล

รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับ สถาบันการบินพลเรือน ภายใต้เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 6 สถาบัน ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนเกาะปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นเกาะ ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 17 กิโลเมตร เป็นชุมชนเล็กๆ ที่อาศัยอยู่ติดชายทะเลอันดามันและติดป่าชายเลน มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สงบ เรียบง่าย อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชน คือ อาชีพชาวประมงขนาดเล็ก มักจะออกเรือหาปู หาปลา มาเป็นอาหารเลี้ยงคนในครอบครัว หากแต่การมาทำกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพของเครือข่าย 6 สถาบันฯ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ได้ช่วยต่อยอดให้กับชุมชนในการสร้างรายได้ด้วยช่องทางอื่นๆ มากขึ้น ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ราชมงคลพระนคร โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้สร้างอาชีพสร้างรายได้ ด้วยการถ่ายทอดสูตรการทำ “ขนมปั้นขลิบ” สามารถต่อยอดการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กลุ่มแม่บ้านบนเกาะปูยูเข้มแข็งขึ้น และในปีนี้ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มทร. พระนคร ได้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ด้วยการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบทเรียนในห้องเรียนถ่ายทอดสู่ชุมชนเกาะปูยู เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้โดนใจกลุ่มผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเปิดห้องเรียนเรื่อง งานสกรีนเสื้อและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้นักเรียน กศน. และกลุ่มแม่บ้านได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนเกาะปูยู จังหวัดสตูล ทั้งนี้ ชาวชุมชนได้ให้ความสนใจในกิจกรรม ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ภาพบรรยากาศ