ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต ณ รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร และคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมแนะแนวหลักสูตร ในงานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคต ณ รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565
.
เครดิตภาพ : งานแนะแนวฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และกองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร