ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ

รวมภาพบรรยากาศความสนุกและได้รับความรู้ในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพด้านการออกแบบ และสถาปัตยกรรม ในกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ ระหว่างวันที่ 3 และ 5 - 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา
เครดิตภาพ : งานแนะแนวฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร