การศึกษาการเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 2557มทร.พระนคร

กำหนดการตรวจโรคและเอ็กซ์เรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแจ้งกำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2557  ณ ห้องประชุม D-HALL  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รายละเอียดดังแนบ

กำหนดการตรวจโรคและเอกซเรย์นักศึกษาใหม่