ข่าวสารประชาสัมพันธ์มทร.พระนคร

พบมิตรเพื่อนร่วมงานครั้งที่ 4

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบได้จัดประชุมโครงการ “พบมิตรเพื่อนร่วมงาน ครั้งที่ 4” ตามนโยบายของ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ โดยได้จัดการประชุมที่ ห้องประชุมรพีพัฒน์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.

พบมิตรเพื่อนร่วมงาน