สานต่องานที่พ่อทำ “โครงการฝึกอบรม ความรู้ทักษะ และเสริมสร้างวิชาชีพ” โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า (หลัก 67) สปป.ลาว

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร “สานต่องานที่พ่อทำ โครงการพระราชดำริไร้พรมแดน” โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้า หลัก 67 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แขวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นโครงการที่ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.พระนคร จัดขึ้นโดยการติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกต่างๆ จากทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน ภายใต้ชื่อ “โครงการฝึกอบรม ความรู้ทักษะ และเสริมสร้างวิชาชีพ” ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการสกรีน และการออกแบบของที่ระลึกต่าง ๆ เช่นกระเป๋าผ้า เสื้อยืด Continue Reading →

โครงการบริการวิชาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีสกรีน

       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์การเป็นวิทยากร จากองค์กรเครื่อข่ายชุมชน หมู่บ้านจำรุง จังหวัดระยอง ให้ทำการสอนเรื่องการพิมพ์สกรีน ทางคณะจึงได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนและเพิ่มมูลค่าด้วยวิธีสกรีน ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤจิกายน 2556 โดยวิทยากรที่ทำการให้ความรู้ได้แก่ นายธานี  สุคนธะชาติ  คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ นายชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ภาพบรรยากาศ